ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ WWW.DILIOS.BG

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на интернет платформа, качена на интернет сайт www.dilios.bg и уреждат правилата за използването на сайта, включително сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин.

 2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 2.1.  “АРТЕК-92” ООД, регистрирано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър, ЕИК 130748285, със седалище и адрес на управление: гр. София,  ул. „Неделчо Бончев” №29,  с Идентификационен номер по ЗДДС: BG130748285, с банкова сметка при банка: УНИКРЕДИТ, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG10UNCR70001519631281, представлявано от Георги Валентинов Филипов - управител, с търговски адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Неделчо Бончев” №29, тел.: 02/9284351, факс: 02/9361204, e-mail адрес: [email protected], притежател на правата върху търговската марка „ДИЛИОС“/’DILIOS”.

2.2. “АРТЕК-92” ООД  или трето оправомощено от него лице ще администрира сайта и електронния магазин dilios.bg, който за краткост по-долу  ще бъде наричан DILIOS.

2.3. Можете да се свържете с DILIOS на e-mail адрес: [email protected].

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Продавач –„Артек 92 “ ООД.

3.2.DILIOS – платформата на електронния магазин dilios.bg

3.3. Сайт – домейна www.dilios.bg и неговите поддомейни

3.4. Клиент/Купувач – всяко физическо лице на или над 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на DILIOS по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, създава и използва акаунт, прави поръчки от сайта, купува, връща стоки и др.

3.5. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта да е вярна, пълна и актуална.

3.6. Любими – раздел в акаунта, който позволява на Купувача да създаде свои списъци от стоки, които желае да следи във връзка с евентуалното им закупуване.

3.7. Списък- уеб страница в Акаунта на Клиента в раздел „Любими“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува.

3.8. Количка – секция в Сайта, която позволява на Купувача да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

3.9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, желанието си да закупи определени Стоки и Услуги от Сайта.

3.10. Стоки и Услуги – всеки продукт или услуга, находящи се на Сайта и които са предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

3.11. Кампания  – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.12. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

3.13. Съдържание

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите  и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
 • данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

3.14.  Транзакция – действието от страна на DILIOS за възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

3.15. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на DILIOS са задължителни за всички потребители на САЙТА и Клиенти, които закупуват Стоки и/или Услуги през него.

4.2. Всяко използване на сайта на DILIOS означава, че Вие:

 (а) сте се запознали внимателно с общите условия за използването му;

 (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно;

4.3. DILIOS може периодично да актуализира и променя настоящите Общи условия. В случай на такава промяна, ние ще публикуваме на Сайта променения текст на документа. Тези промени влизат в сила и са задължителни за всички потребители/клиенти от датата на публикуването им на Сайта, освен ако изрично не е посочена друга дата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

4.4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.5. DILIOS полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, DILIOS уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

4.6. Характеристиките на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променени от DILIOS по всяко време и могат да съдържат грешки. DILIOS има право да променя цените на предлаганите в интернет магазина продукти и артикули по собствена преценка и без предварително уведомяване. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на неговата поръчка. Когато е допусната техническа грешка при публикуването на цената в интернет магазина, DILIOS се задължава да върне на Клиента цялата сума, която е заплатил, но не дължи други допълнителни обезщетения.

4.7. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от DILIOS се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация относно основните характеристики и естеството на стоките.

4.8. DILIOS не гарантира наличността на всички продукти и артикули, представени в интернет магазина му. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

4.9. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. DILIOS не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът заявява желанието си да закупи чрез Сайта и да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане на нейната цена, цената на доставка и настоящите Общи условия..

5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и предоставената от Продавача информация  в Сайта.

6. ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

6.1. Достъпът до www.dilios.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. DILIOS си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на DILIOS по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на DILIOS, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. DILIOS не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува коментари относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с DILIOS на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Коментарите или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът ще обработва получената от Клиента информация за целите, на основанията и в сроковете, посочени в Декларацията за поверителност, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай..

6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът ще обработва получената от Клиента информация за целите, на основанията и в сроковете, посочени в Декларацията за поверителност, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай. .

6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, DILIOS си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

6.6. DILIOS може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.8. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова DILIOS препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка, за стоки продавани от DILIOS.

6.9. Изображенията (статични/динамични изображения, мултимедийни презентации и т.н.), с които се представят продуктите и артикулите в интернет магазина DILIOS, отразяват възможно най-точно техните цветове и материя. DILIOS не носи отговорност за неточно възпроизвеждане на цветовете в резултат на индивидуални настройки и техническите параметри на мониторите, дисплеите, компютърните системи и техническите устройства, използвани за достъп до интернет магазина. DILIOS не носи отговорност и за разлики в рамките на допустимото между цвета, с който е представена стоката на снимката в интернет магазина и този на доставената съгласно направената от клиента поръчка, както и за разлика в нюанса на цвета на една и съща стока, произведена в различни периоди от време или от различни партиди.  Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

6.10. След 14 (четиринадесет) дни от момента на закупуването на една Стока или Услуга, ще се поиска от Купувача да направи Рецензия относно закупената Стока или Услуга. Искането ще бъде изпратено на регистрираната електронна поща на Акаунта. По този начин, Клиентът допринася за информирането на други възможни Потребители/Клиенти/Купувачи на Сайта и се включва активно в развиването на нови Услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Стоките.

6.11. Dilios не обединява и не редактира поръчки. Те се обработват и изпращат, само във вида, пуснати от клиента.

7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

7.1. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на  задълженията си по сключения договор за покупко-продажба на стоки от разстояние, без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на  DILIOS.

8.2. DILIOS има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3. Нищо в сключения между DILIOS и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на DILIOS последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на DILIOS върху Съдържанието.

8.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

8.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

8.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на DILIOS за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последяващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между DILIOS и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на DILIOS, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

8.7. Никаква част от съдържанието на този Сайт не може да бъде използвана от трети лица по какъвто и да било начин без предварително писмено разрешение от DILIOS. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), публичен показ и др. на част или цялото съдържание на интернет магазина DILIOS, с търговска цел или за да се извлече друга облага без разрешение на DILIOS е забранено и ще бъде преследвано по предвидения от закона ред.

9. ПОРЪЧКА

9.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в кошницата за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

9.2. Всяка добавена в кошницата за покупки Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в кошницата за покупки, без да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

9.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

9.4. С изпращането на поръчката, Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага, във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

9.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
 • предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

9.6. В случай че Kлиентът желае да върне закупени стоки, може да се възползва от това право в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването им. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от DILIOS в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Продавача. Клиентът следва да върне на DILIOS Продукта на адрес: гр. София, ул. Неделчо Бончев 29. Клиентът може да върне Продукта(-ите) и като попълни електронния формуляр на Продавача.

9.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена по Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

 • Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента

9.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, което от двете събития настъпи по-рано.

9.9. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само клиенти, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Marketplace партньорите на DILIOS, както и всички клиенти по отношение на стоките, предлагани от DILIOS. Задължително условие е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. Когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, може опаковката само на един продукт да е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на продавача запечатани. При неизпълнение на тези условия, DILIOS си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от Клиента. Клиентът може да упражни правото си на отказ и като попълни стандартния формуляр, който може да бъде изтеглен оттук и ни го изпрати на посочената по-горе електронна поща.

9.10. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента сумата за платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора. 

9.11. Клиентът няма право да се откаже от договора и да върне артикули, изработени по индивидуална негова поръчка и/или с размери, подадени от Клиента. Отговорността за подадените размери е на Клиента. Всички поръчки, изработени в размери, поискани от Клиента и различни от тези, посочени в интернет магазина DILIOS се считат за индивидуални.

9.12. Клиентът няма право да се откаже от договора:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца, доставчик на Стоки;
 • при доставка на запечатани Продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • във всички други случаи, предвидени в закона.

10. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ

10.1. В случай че Kлиентът желае да върне закупени стоки поради дефект/повреда, може да се възползва от това право в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаването им. Желателно е да се изпрати и снимка на дефекта/повредата. 

10.2. Транспортните разходи за връщане на стоката са за сметка на DILIOS само в случаите на несъответствие или производствен дефект и при спазен 14 (четиринадесет) дневен срок след получаване на стоките. След приемане на върнати стоки и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиента по банкова сметка в 14 дневен срок.

10.3. На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на поръчаната от Клиента. Клиентът може да я откаже още при получаването. При несъответствие, моля свържете се с нас чрез имейл: [email protected] или на телефон 0889 345 488. Ще проверим несъответствието по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който сте получили. При потвърждаване на грешката ще заменим стоката, като доставката е за сметка на DILIOS.

 10.4. В случай на производствен дефект, Клиентът има право да се откаже от поръчката (в 14 дневен срок), или да поиска замяна, като разходите по доставката са за сметка на магазина. В момента на връщането на стоката се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който се описва състоянието на стоката и нейната опаковка.

10.5. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията (касова бележка, бележка за наложен платеж или фактура) и попълнен формуляр за рекламация.

 10.6. На рекламация не подлежат стоки, за които Клиентът е бил предварително предупреден за несъответствие, както и за стоки, за които не са спазени условията на експлоатация, посочени на опаковката от производителя.

10.7. Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основният платец по нея. В случай на видим дефект или несъответствие на стоката, в момента на получаването, третата страна може да я откаже или да я вземе на своя отговорност. В случай че приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера, Клиентът губи правото си на рекламация.

11. ТЪКАНИ И МАТЕРИАЛИ 

Освен да предлагаме дизайнерски колекции и разнообразие от десени и цветови гами, фирмата ни държи изключително много на качеството на тъканите. Ние от Дилиос Ви предоставяме малко повече информация относно материалите, които използваме с грижа за вас.

Какво означава броя на нишките?

Използва се, за да се обозначи гъстотата на плетката при дадена тъкан. Броят нишки на квадратен сантиметър е мярка за качество, която се използва с текстилната промишленост. По-големият брой нишки е показател за плътността на тъканите.

Памучен сатен (82 нишки/см2, състав 100 % памук)  – това е висок клас тъкан за спално бельо. Характеризира се със специфична мекота, нежност и комфорт, изготвена от специално заздравени и обработени пенирани прежди, специална тъкачна сплитка (4/1-една нишка отдолу четири отгоре) и финиш обработка (наречена мерсализация - благодарение на нея сатена става пухкав и мек на допир и блестящ на светлина).

Все още някои възприемат сатена като хлъзгава и лъскава тъкан, което реално  е характерно само за изкуствените полиестерни сатенирани материи, които в студено време не задържат топлината, а при топло изпотява тялото, но не и за естествените тъкани от 100% памук.

Ако сте взискателни към вашия дом или хотел, искате вашето семейство или гости да се чувстват комфортно и приятно Ви препоръчваме луксозен комплект от 100% памучен сатен. С него със сигурност ще впечатлите всички.

Ранфорс (57 нишки см2 / състав 100% памук) – тъкан, отличаваща се с по-голяма мекота и здравина спрямо стандартните видове “хасета” предлагани на българския пазар. Разликата идва още в структурата на нишката, тя е усукана (рингова) прежда, което й придава по-голяма здравина и по-малка свиваемост. Спецификата на конструкцията: мека на допир, с малка свиваемост и голяма здравина.

Плосък печат - този начин на щампиране ни помага да разнообразим начина на структуриране на самите щампи, фигурите и елементите в тях. При този вид щампиране се постигат по-големи и ефектни образи върху плата.

Фото печат - това е щампа, при която се постига ефектът на реалния образ на фигурата, която искаме да изобразим. Самото име на технологията, която се използва подсказва какво точно постигаме с нея.Този печат е реално снимка, която се пренася върху плата.

Реактивен печат – е най-съвременната и качествена технология на печат. Характеризира се с по-голяма устойчивост на цветовете при пране. Използва се при наситените и ярки цветове - черно, червено, лила, оранжево  и др.

Реактивният печат осигурява по ярки и наситени цветове.

Производителите рядко използват “реактивен печат”, заради по-скъпите технологии, бои и по-високите крайни цени на изделията.

Продуктите и тъканите са тествани в БУЛГАРКОНТРОЛА АД и отговарят на всички изисквания по БДС.

*Десените в каталозите са патентовани и са изключителна интелектуална собственост на Артек-92 ООД. Всяко копиране или възпроизвеждане е нарушение на закона!

 12. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1. Приемайки Декларацията за поверителност, Клиентът се съгласява Продавача да обработва неговите лични данни за целите, на основанията и в сроковете, посочени в Декларацията, без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

12.2. Клиентът се съгласява да предостави на DILIOS неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хау, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта.  DILIOS няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

12.3. В случай че Клиентът е предоставил изричното си съгласие, с него могат да се свързват DILIOS или трети лица, които са партньори на DILIOS и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които DILIOS може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

12.4. Клиентите носят отговорност за опазването на поверителността на тяхната парола и акаунт и са изцяло отговорни за всички действия, извършвани чрез техния акаунт или парола. DILIOS им препоръчва да се отписват от акаунта си в края на всяка сесия, натискайки бутона “Изход”.

13. РЕКЛАМА

13.1. Бюлетините на DILIOS, съдържащи информация за търговски отстъпки ще бъдат изпращани от посочения от DILIOS имейл.

13.2. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Сайта, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Бюлетини. Опцията по отношение на съгласието за получаване на Бюлетин може да бъде променена по всяко време, като за това трябва се свържете с DILIOS използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по посочените телефони.

13.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

14. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

14.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.dilios.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

14.2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.

14.3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

14.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

14.5. DILIOS издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от DILIOS. Клиентът получава фактурата физически заедно със Стоката, както и по електронен път на имейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: [email protected]  

14.6. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че данните са пълни, верни и точни.
14.7. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от DILIOS фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

15. ДОСТАВКА НА СТОКИ

15.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма “СПИДИ“ на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

15.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

15.3. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на Република България.

15.4. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение, не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата, не е спазена.

15.5. При доставяне на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката и е на посочения от Клиента адрес. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Продавачът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

16. ГАРАНЦИИ

16.1. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора, в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика за Стоката.

16.2. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок (14 дни) или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажбата е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

17. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 17.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

18. ЖАЛБИ

 18.1. Относно жалби и повреди, свързани със закупената стоката и/или услуга, Купувачите могат да подадат оплаквания на посочения по-горе в настоящите Общи условия имейл.       

 19. СПОРОВЕ

19.1. Всички спорове между DILIOS и клиентите на интернет магазина ще се решават в дух на разбирателство и добра воля.

19.2. Купувачите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове.

Общите помирителни комисии са компетентни за спорове, свързани с покупката на стоки от онлайн магазини:  https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya

19.3. Купувачите могат да потърсят съдействие за разрешаване на спор и чрез Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

20. ОТГОВОРНОСТ

20.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

20.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

21. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 21.1. DILIOS е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR).

21.2. DILIOS ще обработва личните данни единствено за целите, на основанията и в сроковете, посочени в Декларацията за поверителност и при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и неоторизиран достъп.

22. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

22.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

22.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.