Декларация за поверителност

Настоящата Декларация за поверителност съдържа задължителната информация относно събирането на лични данни от “АРТЕК-92” ООД, включително чрез нашия интернет сайт www.dilios.bg, чрез онлайн магазина www.amazon.de и социалните мрежи, обработването и съхраняването им, както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

Прилагайки пакет от организационни и технически мерки, ние се стремим да гарантираме високо ниво на сигурност на личните данни и защита срещу нерегламентирана обработка, унищожаване или повреждане.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ОТГОВОРНИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Наименование: “АРТЕК-92” ООД
 • ЕИК: 130748285
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 29
 • Aдрес за кореспонденция: гр. София, р-н Искър, ул. „Неделчо Бончев“ № 29
 • E-mail: [email protected]
 • Телефон за контакт:  02/9 29 41 41 

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН

 • Комисия за защита на личните данни
 • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон за контакт: 02 915 3 518
 • Email: [email protected]
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

“АРТЕК-92” ООД СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

 • индивидуализация на страна по договора и лицата за контакт във връзка със сключване на нов или изменение на съществуващ договор, разяснения за ползваните услуги и изпълнение на сключен договор;
 • управление на Вашите поръчки, запитвания, обработване на жалби и гаранционни въпроси за продуктите, връщане на суми и стоки, замяна на продукти, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи за създаване на акаунт и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни;
 • регистрация на потребителски профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние и продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • изпълнение на задължения, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му;
 • счетоводни цели – издаване на фактури, извършване на данъчно–осигурителен контрол от съответните компетентни органи и други задължения, предвидени в Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др. нормативни актове;
 • за осигуряване на безопасността на служителите и посетителите на нашите обекти и охрана на имущество;
 • статистически цели;
 • маркетингови цели - изпращане на информационни съобщения, включително такива с рекламен и промоционален характер, ако изрично сте дали Вашето съгласие за това;
 • подобряване и индивидуализиране на услугите и продуктите от нашия сайт чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за нови продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.

Когато сме получили Ваше запитване чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете.

СРОК ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„Артек-92” ООД няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Ние се съобразяваме и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. Ние може да съхраняваме някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти и доставчици във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение. 

Лични данни на настоящи и бивши служители по трудово правоотношение

            Цел: спазване на трудовия договор и изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство, изплащане на заплати, възнаграждения, обезщетения;

            Основание за обработването: Изпълнение на законово задължение: Кодекс на труда; Кодекс за социално осигуряване; Закон за здравното осигуряване; Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Наредба за медицинската експертиза, Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. Изпълнение на договорно задължение: Трудови договори с персонала. Съгласие на субекта - за изплащане на възнаграждения и обезщетения по банков път;

            Срок - трудов договор, заповеди за назначаване, преназначаване и прекратяване на трудовия договор, заповеди за ползване на неплатен отпуск до 30 дни годишно, ведомости за заплати, както и други документи, въз основа на които може да се установи трудов/осигурителен стаж - 50 години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; болнични листове и други документи – 3 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, в която са издадени; счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; данни за регистриране на трудови злополуки – 5 години от датата на регистрацията.

Лични данни на кандидати за работа

            Цел: да се подберат и назначат на работа на определени позиции, кадрово обезпечение на дейностите на дружеството;

            Основание за обработването: съгласие на субекта;

Срок - 6 месеца съгласно чл. 25к от Закона за защита на личните данни или до оттегляне на съгласието, ако е оттеглено преди изтичане на този срок.

 

Лични данни на КЛИЕНТИ

            Цел: да се изпълни сключения договор за продажба и доставка на стоки; маркетингови цели - изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини с рекламен характер;

            Основание за обработването: Изпълнение на договорно задължение - сключения договор за продажба и доставка на стоки. Изпълнение на законово задължение – Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за корпоративното подоходно облагане. Съгласие на клиента - за изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини с рекламен характер;

        Срок - 6 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, в която са прекратени или изпълненени продажбите/доставките съгласно чл. 110 от Закона за задълженията и договорите във връзка със защитата на правата и интересите на дружеството при евентуални спорове, а за документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. Оттегляне на даденото съгласие - за изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини с рекламен характер.

Лични данни на контрагенти/доставчици на услуги

            Цел: да бъдат идентифицирани правилно и да бъдат изпълнени задълженията по договорите с тях;

            Основание за обработването: Изпълнение на договорно задължение - сключения договор. Изпълнение на законово задължение – Закон за счетоводството, Закон за данък върху добавената стойност, Закон за корпоративното подоходно облагане;

        Срок - 6 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, в която са прекратени договорните правоотношения съгласно чл. 110 от Закона за задълженията и договорите във връзка със защитата на правата и интересите на дружеството при евентуални спорове, а за документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1-ви януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Лични данни на лица, регистрирали потребителски профил на сайта https://dilios.bg

            Цел: да бъдат идентифицирани правилно и да бъдат изпълнени задълженията по договорите за продажба и доставка на стоки, сключени с тях; маркетингови цели - изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини с рекламен характер;

            Основание за обработването: Изпълнение на договорно задължение - сключения договор за продажба и доставка на стоки. Съгласие на клиента – за регистрация на потребителски профил и за изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини с рекламен характер;

        Срок - 6 години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, в която са прекратени или изпълненени продажбите/доставките съгласно чл. 110 от Закона за задълженията и договорите във връзка със защитата на правата и интересите на дружеството при евентуални спорове. Оттегляне на даденото съгласие - за изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини с рекламен характер и за заличаване на регистрирания потребителски профил.

 

Лични данни на лица, абонирали се за онлайн бюлетин

            Цел: маркетинг и реклама - изпращане на информационни съобщения и онлайн бюлетини с рекламен характер;

            Основание за обработването: Съгласие на лицето;

        Срок – до оттегляне на даденото съгласие.

Лични данни на лица, които СА ГИ ПРЕДОСТАВИЛИ ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР, СЪОБЩЕНИЯ И ДР. ПОДОБНИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

            Цел: маркетинг и реклама – уведомяване на потребителите за нови продукти и артикули, намаления на цени и други промоции, популяризиране на продуктите и услугите ни, вкл. чрез организиране на игри с предметни награди и др.подобни;

            Основание за обработването: Съгласие на лицето;

        Срок – до оттегляне на даденото съгласие.

 

Лични данни на КЛИЕНТИ, СЪБРАНИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ ПО змип И ппзмип

           

Цел: идентификация на клиента (физически лица, юридически лица и други правни образувания), вкл. законни представители, прокуристи, пълномощници и действителни собственици;

            Основание за обработването: Изпълнение на законово задължение – Закон за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му;

        Срок – 5 години съгласно чл. 67 от ЗМИП.

 

Лични данни ОТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

           

Цел: контрол на работния процес и спазване на работното време, осигуряване безопасността на служителите и посетителите на нашите обекти, както и охрана на имуществото на дружеството;

            Основание за обработването: Съгласие на лицето и законен интерес;

        Срок – 2 месеца съгласно чл. 56, ал. 4 от Закона за частната охранителна дейност. Записите се запазват за по-дълъг срок в случаите, когато е нужно за целите на разследване на престъпления или нарушения, за което “АРТЕК-92” ООД уведомява разследващия орган – полиция, прокуратура, Комисия за защита на личните данни и др.

            Достъп до данните от видеонаблюдение има единствено “АРТЕК-92” ООД. Такъв достъп се предоставя и на компетентните държавни органи в предвидените в закон случаи. Физическите лица имат право на достъп до тези записи само в частта, която се отнася до тях. В случаите, когато при осъществяване правото на достъп на физическото лице могат да се разкрият лични данни и за трето лице, но няма техническа възможност за заличаване/маскиране на образите на другите лица-обект на видеонаблюдението, достъп до видеозаписи може да бъде предоставен само със съгласието на всички лица-обект на видеонаблюдението.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЧРЕЗ НАШИЯ УЕБСАЙТ, ОНЛАЙН МАГАЗИНА WWW.AMAZON.DE и социалниTE мрежи

Вие можете да разглеждате публичната част от съдържанието на нашия уебсайт без да въвеждате каквито и да било лични данни.

Възможно е на някоя от страниците на нашия уебсайт да Ви помолим да предоставите свои данни, за да Ви предоставим поискана от Вас информация, да закупите избрани артикули, да регистрирате потребителски профил, както и в случаите, когато желаете да се свържете с нас. Ние не събираме чрез нашия уебсайт каквато и да било финансова информация за Вас, вкл. номера на кредитни и дебитни карти. Вие не сте длъжни да ни предоставите поисканата лична информация, но ако не го направите, “АРТЕК-92” ООД може да не е в състояние да Ви предостави поисканата услуга или информация.

Ако харесате нашата фейсбук страница и/или публикувате коментар, отзив или съобщения чрез социални мрежи, ние събираме:

 • имена;
 • снимка;
 • други данни, предоставени от лицето на съответната социална мрежа - пол, семейно положение, професия, образование, месторождение и др.

В случай че предоставяте Ваши лични данни на “АРТЕК-92” ООД посредством Viber, Skype, фейсбук или друга платформа/социална мрежа, Ви информираме, че тези платформи/уебсайтове/социални мрежи имат свои собствени правила за поверителност и че не поемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила, доколкото обработката от тяхна страна не може да се контролира от “АРТЕК-92” ООД. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения/платформи.

ЧРЕЗ НАШИЯ ИНТЕРНЕТ САЙТ https://dilios.bg “АРТЕК-92” ООД СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

 • електронна поща – тя е необходима, за да можем да Ви изпращаме нашия онлайн бюлетин и други съобщения с рекламен характер, когато сте се абонирали или сте дали съгласието си за тях;
 • имена, телефон за контакт и електронна поща – тези данни събираме чрез нашата форма за контакт и са необходими за предоставяне на поискана от Вас информация или услуга, както и за упражняване на Ваши законови права;
 • имена, телефон за контакт, електронна поща, основен адрес и адрес за доставка, Facebook или Google профил – тези данни събираме, когато сте избрали да регистрирате Ваш потребителски профил на нашия интернет сайт. Те са необходими за сключването и изпълнението на договорите за продажба и доставка на закупени стоки от онлайн магазина ни, за предоставяне на поискана от Вас информация или услуги, както и за упражняване на Ваши законови права. При свързване на Вашия профил в сайта с профила Ви във Facebook или Google, ние получаваме и информацията от тези профили (напр. приятели или контакти). Информацията, която получаваме от тези услуги, зависи от настройките и от декларациите за поверителност, така че всяко лице следва да провери какви са те;
 • имена, телефон за контакт, електронна поща и адрес за доставка – тези данниса необходими, за да направите поръчка на нашия онлайн магазин, когато нямате регистриран профил, както и за сключването и изпълнението на договорите за продажба и доставка на закупените стоки;
 • имена и ЕГН/ЛНЧ – тези данни събираме, когато изрично сте посочили, че желаете да Ви бъде издадена данъчна фактура като физическо лице за закупените артикули от нашия онлайн магазин;
 • номер на банкова сметка – такива данни събираме само ако сте закупили артикули от нашия онлайн магазин с наложен платеж, но впоследствие сте поискали да ги върнете и да получите обратно платената цена. Не се събира финансова информация за банкови карти в случаите, когато клиентът използва онлайн платформа за плащане – ePay.bg или БОРИКА. Ако сте поискали да заплатите поръчания продукт или услуга по банков път чрез нареждане на плащането от Ваша банкова сметка на каса в банка или чрез онлайн банкиране, ще получим информация за нейния номер;
 • информация относно използването от Ваша страна на нашия уебсайт и/или услуги – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения, разглеждано съдържание, предоставени съгласия за получаване на бюлетини, за приемане на политиката за защита на личните данни и общите условия на сайта.

ЧРЕЗ ОНЛАЙН МАГАЗИНА WWW.AMAZON.DE “АРТЕК-92” ООД СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

 • име и адрес за доставка – тези данни са необходими, за да направите поръчка и за сключването и изпълнението на договорите за продажба и доставка на закупените стоки.

Чрез нашия интернет сайт https://dilios.bg и чрез онлайн магазина www.amazon.de не се събират специални категории лични данни (чувствителни данни).

Личните данни се съхраняват до оттегляне на Вашето съгласие, освен ако няма друго основание, на което сме задължени или можем да продължим тяхното обработване.

“АРТЕК-92” ООД не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

Ако ни предоставите лична информация за някой друг, трябва да го направите само със съгласието на това лице и да го уведомите как събираме, използваме, разкриваме и съхраняваме личната информация в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ

В случай, че сме получили Вашето изрично съгласие за това, “АРТЕК-92” ООД може да използва предоставената от Вас информация, за да Ви предлага свои продукти и услуги, които считаме, че биха представлявали интерес за Вас – напр. да Ви изпраща онлайн бюлетин, да Ви информира за намаления на цените и други промоции на предлаганите на онлайн магазина ни артикули и други подобни. Вашето съгласие е доброволно и няма да Ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за получаване на такива промоционални и рекламни съобщения като се свържете с нас и ни уведомите по избран от Вас начин. Данните за контакт на “АРТЕК-92” ООД са посочени в настоящата Декларация, както и в раздел „Контакти“ на нашата уебстраница. Също така, всеки маркетингов мейл, изпратен от нас, съдържа „линк за отписване“, чрез който можете да заявите отказа си от получаването на такива съобщения. В случай, че изберете да се отпишете от получаването на подобни съобщения, “АРТЕК-92” ООД се задължава без излишно забавяне да изтрие данните за контакт с Вас от списъка на лицата, дали съгласие за получаване на промоционални и рекламни съобщения.

Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг, се съхраняват до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

С цел предоставянето на персонализирани и адекватни услуги чрез нашия уебсайт и нашите услуги, “АРТЕК-92” ООД има нужда от технология за запаметяване и съхраняване на информация за използването им от Вас. Това става с помощта на т.нар. „бисквитки“. „Бисквитката” е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя. Те помагат на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността - информация за съдържанието, което сте разгледали и/или търсенията, които сте правили). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите услуги. Информацията, събрана посредством използването на бисквитки, не може да бъде свързана с определено лице. 

За да се запознаете по-подробно, моля, разгледайте нашата Политика за използване на бисквитки.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

“АРТЕК-92” ООД не споделя, не продава, не предоставя или по друг начин разпространява Вашите лични данни на трети страни и няма да го прави и за в бъдеще, освен ако законът не го изисква, ако не се налага за целите на сключения договор между Вас и “АРТЕК-92” ООД, или ако не сте дали изрично съгласие за това.

В определени случаи, ще е необходимо да предоставим личните данни на държавни регулаторни органи в изпълнение на наши законови задължения – напр. на НАП, ИА „Главна инспекция по труда“, ДАНС и други публични органи, с оглед техните правомощия и компетентност.

В други случаи, лични данни могат да бъдат предоставени и на наши доверени доставчици – куриерски фирми, банки, счетоводители, одитори и юридически съветници, във връзка с доставката на закупените от Вас артикули, възстановяване на платени от Вас суми за върнати стоки, счетоводната отчетност на дейността ни, одита на финансовите ни отчети, задълженията ни към национални регулатори, правното ни обслужване и упражняване на законовите ни права във връзка с договорните ни отношения с Вас. Всички доставчици на услуги са внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Те извършват обработка на Ваши лични данни само въз основа на нашите изрични указания и инструкции, с дължимата грижа и поверителност, при стриктно спазване на приетата от “АРТЕК-92” ООД политика за защита на личните данни.

“АРТЕК-92” ООД не извършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави.

Вашите лични данни не се съхраняват извън ЕС и Европейското икономическо пространство.

Нашият сайт може да съдържа и връзки към и от уебсайтовете на трети страни. Ако следвате връзка към някой от тези уебсайтове, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени правила за поверителност и че не поемаме никаква отговорност за тези правила. Моля, проверете тези правила, преди да изпратите информация на тези уебсайтове.

 

МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

“АРТЕК-92” ООД следва строги процедури за сигурност при съхранение на Вашите лични данни, а също и за да ги предпазим от нерегламентиран достъп, случайна загуба, унищожаване или увреждане. Сигурността на Вашите лични данни е наш приоритет, с който не правим никакви компромиси.

“АРТЕК-92” ООД прилага организационни, физически, информационно-технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните данни и мониторинга на обработването на лични данни. Данните, които ни предоставяте онлайн, са защитени с криптирана връзка чрез използване на SSL сертификат. SSL представлява стандартен метод в областта за кодиране на лични данни, така че те да могат да се прехвърлят сигурно по Интернет. Личните данни се съхраняват на сървър, където са защитени с всички съвременни и подходящи за целта стандартни хардуерни и софтуерни средства за защита – защитни стени, антивирусни програми, криптиране на данните и др.

Част от мерките за сигурност, предприети от “АРТЕК-92” ООД, включват следните дейности:

 • изискванията за събиране, обработване и съхраняване на лични данни са установени във вътрешни процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • достъпът на служителите на “АРТЕК-92” ООД до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата ни данни е ограничен, в зависимост от задълженията им, като са въведени и задължения за поверителност за всички служители на “АРТЕК-92” ООД;
 • за осигуряване на максимална сигурност при събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни, ние използваме, когато е необходимо или подходящо, допълнителни механизми за защита на данните.

“АРТЕК-92” ООД се стреми постоянно да подобрява мерките за сигурност, които сме внедрили и прилагаме в нашата дейност и ги съобразяваме с най-съвременните технологии.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДЕЦА

Защитата на личната неприкосновеност на децата е приоритет и от първостепенно значение за “АРТЕК-92” ООД. Нашият уебсайт не е предназначен за или умишлено насочен към деца на и под 16-годишна възраст.

 

ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 • да поискате информация за това дали съхраняваме Ваши лични данни, като в случай, че имаме такива – какви са тези данни, на какво основание и с каква цел ги обработваме и съхраняваме;
 • да поискате достъп до Вашите лични данни (т.нар. “заявка за достъп до данни”). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от “АРТЕК-92” ООД Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;
 • да поискате коригиране на притежаваните от нас Ваши лични данни. Това Ви дава възможност да коригирате всяка непълна или неточна информация, която притежаваме за Вас;
 • да поискате изтриване на Вашите лични данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“). Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме. “АРТЕК-92” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права;
 • да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай че се позоваваме на легитимен интерес (или интересите на трета страна) и нещо във Вашата конкретна ситуация Ви кара да възразите срещу обработването поради тази причина. Имате също така право да възразите, ако обработваме Вашите лични данни за директни маркетингови цели;
 • да поискате да изтрием или премахнем Ваши лични данни, ако сте упражнили правото си да възразите срещу обработването им съгласно предходната точка;
 • да възразите срещу автоматичното вземане на решения, ако се извършва такова, включително профилиране, т.e. да не бъдете обект на никакво автоматизирано вземане на решения от нас посредством личните Ви данни или профилиране;
 • да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни. Това Ви позволява да поискате от нас да преустановим обработването на Вашата личната информация, ако например желаете да установим верността й или причината за обработването й;
 • да поискате прехвърляне на Вашите лични данни в електронен и структуриран вид до Вас или друго лице (т.нар. „право на преносимост на данните“). Това Ви позволява да вземете данните си от нас в подходящ за употреба електронен формат и да ги прехвърлите на друго лице в подходящ за употреба електронен формат;
 • да оттеглите даденото от Вас съгласие. Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;
 • да бъдете уведомени в случай на нарушение на сигурността на Вашите лични данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. “АРТЕК-92” ООД ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля, изпратете искане или уведомление в свободен текст по пощата или на e-mail: [email protected], или на адрес: София 1528, ул. Неделчо Бончев № 29.

Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че Вашите лични данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.

Упражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.

“АРТЕК-92” ООД има отговорник за защита на данните, който съблюдава спазването на правилата, описани в тази Декларация, във вътрешните Правила за защита на личните данни и в нормативните актове, приложими към защитата на личните данни. Ако имате някакви въпроси относно тези правила или относно начина, по който “АРТЕК-92” ООД обработва Вашите лични данни, можете да се свържете с него на e-mail: [email protected].

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, като информация за нейния адрес и други данни за контакт може да намерите по-горе в настоящата Декларация.

ПРОМЕНИ В ПРАВИЛАТА, ОПИСАНИ В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

“АРТЕК-92” ООД може по своя преценка да променя и допълва настоящата Декларация за поверителност по всяко време при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни. В случай на изменение, ние ще посочим датата на промяна и това изменение ще влезе в сила по отношение на Вас и Вашите данни след датата на това изменение или от друга, изрично посочена по-късна дата.